Temel Değerlerimiz

Bu derneğin üyeleri, Müslüman ilim adamlarıdır. Bu yapı, İslâm’a hizmet etmek için çalışmakta, metodunu İslâm’dan almakta ve her adımında İslâm dinini takip etmektedir. Ayrıca Müslümanları, Allah’ın kitabı Kur’ân’ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.) sünneti çerçevesinde bütün mezhepleriyle ve cemaatleriyle temsil etmeyi hedeflemektedir.

VİZYON, MİSYON, DEĞERLER VE ÇALIŞMA ALANLARI

  • İslâm ilim geleneğine ve bu geleneğin ortaya koyduğu sahih birikime bağlıdır.
  • İlmin kimin tarafından ve nerede yapıldığını değil ilim olma vasfını esas alır. Bu çerçevede medrese ve akademi ayrımını doğru bulmaz.
  • Müslümanların hayır ve felahını düşünen ilim ve fikir adamlarının birlikte huzur içinde çalıştığı bir kurum olmaya çalışır.
  • Bütün Müslümanları kardeş bilir.
  • İslâm dünyasının ekseriyetini teşkil eden Ehlü’s-Sünnet ve’l-Cemaat’i ana omurga olarak görür