Çalışma Alanlarımız

 1. Âlimlere Yönelik Çalışmalar
  a. Uzmanlık alanlarına göre âlimlerimizin CV’lerini oluşturmak.
  b. Âlimlerin izzet ve itibarının korunması ve toplum nezdinde saygınlıklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  c. Âlimlerin birbirlerini tanımalarına ve yardımlaşmalarına yönelik çalış- malar yapmak.
  d. Ümmetin hüsn-i zannına mazhar olmuş ilim ve irfan sahibi kişilere ziyaretler gerçekleştirmek.
  e. Âlimlerin kendi aralarında ilmi ve fikri konularda müzakere etmelerine imkan oluşturmak.
 2. İlme Yönelik Çalışmalar
  a. Sahih ilmî geleneğin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  b. Âlim yetiştiren kişi ve kurumların programlarına katkı maksadıyla tecrübe paylaşımı fırsatları oluşturmak.
  c. İlim havzalarına ve nitelikli ilmî müesseselere ziyaretler gerçekleştirmek.
  d. Uluslararası ilmî birikimden istifade ve faydalı olma maksadıyla nitelikli bir dergi çalışması yapmak (Dijital dergi de olabilir).
  e. Dini alanda uluslararası nitelikli çalışmalardan ilim muhitini bilgilendirmek.
  f. İlme ve âlime katkı sağlayacak konferans, çalıştay ve toplantılar tertip etmek.
 3. Kurumsal İlişkiler
  a. Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi alma ve bilgi verme maksatlı ziyaretler düzenlemek ve işbirliği yapmak.
  b. Diyanet İşleri Teşkilatı ve İlahiyat Fakülteleri ile vizyon ve misyon merkezli ilişkiler kurmak ve programlar düzenlemek.
  c. İlme hizmet eden gönüllü teşekküller ile vizyon ve misyon merkezli ilişkiler kurmak ve programlar düzenlemek.
  d. Uluslararası İlmî Kurum ve Kuruluşlarla misyon ve vizyon çerçevesinde ilişkiler (Haberleşme, yardımlaşma ve işbirliği çalışmaları, vb.) kurmak ve yürütmek.
 4. AR-GE, Rehberlik ve Danışmanlık Faaliyetleri
  a. İlim adamı yetiştirmeye yönelik proje ve program hazırlamak
  b. İlmî anlamda toplumun ihtiyaç analizini yapmak.
  c. İlmî müesseselere rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek. d. Gençliğe dair ilgili kurumlara yol gösterici ve yönlendirici çalışmalar yapmak.
  e. Aileye dair ilgili kurumlara yol gösterici ve yönlendirici çalışmalar yapmak.
  f. Tebliğ, davet ve irşad alanlarına yönelik yol gösterici ve yönlendirici çalışmalar yapmak.
  g. Ticari ve iktisadi alanda toplumda İslami değerlerin inşasına yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetleri yürütmek.
 5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler
  a. Yazılı, sesli ve görsel medya ile ilişkiler (bilgi paylaşımı, duyuru, tanı- tım, basın bildirisi vb.) kurmak
  b. Toplumu derneğin faaliyet alanlarına giren güncel konularda bilgilendirmek
  c. Yemek, iftar, piknik vb. faaliyetler ile tanışma ve kaynaşma programları düzenlemek
  d. WEB ve sosyal medyayı nitelikli bir şekilde kullanmak
  e. Ülkelerimizi ve ümmeti ilgilendiren önemli konularda ortak görüş oluşturma ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapmak.
  f. İlmi faaliyetlere yönelik uluslararası nitelikte dijital aylık bülten hazırlamak.